Laboratoria specjalistyczne liczą 22 zestawy badawcze.
W ramach laboratoriów specjalistycznych studenci wykonują m.in. następujące ćwiczenia:
  1. Pomiar temperatury za pomocą różnych czujników (czujniki termoelektryczne, termometr Beckmanna, stos termoelektryczny Rubensa, detektory piroelektryczne).
  2. Dokładne pomiary kalorymetryczne ciepła właściwego ciał stałych i cieczy.
  3. Badanie przewodnictwa cieplnego metali.
  4. Badanie przenoszenia ciepła przez ściany cieplnie izolowanego modelu domu.
  5. Bezstykowy pomiar temperatury.
  6. Pomiar współczynnika odbicia i prędkości rozprzestrzeniania się fal dźwiękowych.
  7. Badanie rozkładu amplitudy fali ultraddźwiękowej dla różnych odległości od źródła.
  8. Pomiar współczynników odbicia i transmisji fali ultradźwiękowej.
  9. Dyfrakcja fal ultradźwiękowych na przeszkodzie i szczelinie.
  10. Interferencja fal ultradźwiękowych (źródła spójne, zwierciadła Fresnela, interferometr Michelsona).
  11. Badanie materiałów za pomocą defektoskopu ultradźwiękowego:
   • Pomiar prędkości fal poprzecznych i podłużnych przy wykorzystaniu normalnej i skośnej,
   • Wyznaczenie stałych sprężystości,
   • Wykrywanie defektów (określenie ich rozmiaru i kształtu).
  12. Badanie widma cząstek α na przykładzie rozpadu jądra 241Am.
  13. Wyznaczanie strat energetycznych cząstek α w gazach (CO2, N2, He).
  14. Badanie widma promieniowania ß za pomocą spektrometru masowego.
  15. Badanie zjawiska interferencji światła (interferometry: Macha-Zehndera, Michelsona, Sagnaca, Fabry-Perota, Fizeau).
  16. Wyznaczanie charakterystyk mocy optycznej lasera półprzewodnikowego i porównanie z diodą elektroluminescencyjną.
  17. Badanie charakterystyk kątowych promieniowania lasera półprzewodnikowego.
  18. Analiza widm lasera półprzewodnikowego i diody elektroluminescencyjnej.
  19. Badanie monochromatyzacji i absorpcji promieniowania rentgenowskiego.
  20. Wyznaczanie struktury kryształów jonowych KBr i LiF metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich.
  21. Badanie dyfrakcji elektronów.
  22. Badanie generatora Gunna.
  23. Analiza rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w falowodzie.
  24. Badanie rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w otwartej przestrzeni.
  25. Analiza zjawiska odbicia fal elektromagnetycznych w falowodzie i tworzenia fal stojących.
  26. Przesyłanie informacji za pomocą mikrofal.
  27. Badanie efektu Dopplera dla mikrofal.
  28. Wyznaczanie oporności półprzewodników metodą sondy czteroostrzowej.
  29. Wyznaczanie oporności cienkich warstw metali i ich stopów.
  30. Wyznaczanie stałej Halla metali i półprzewodników.
  31. Określenie temperatury przejścia w stan nadprzewodnictwa.
  32. Wyznaczanie krytycznych wartości prądu elektrycznego płynącego przez nadprzewodnik.

oraz indukcji pola magnetycznego powodujących przejście ze stanu nadprzewodnictwa do stanu przewodzenia prądu.