Skład osobowy:

dr inż. Łukasz Skowroński

dr Mieczysław Karol Naparty

doc. dr Aleksandra A. Wronkowska (em.)

dr Andrzej Wronkowski (em.)

OFERTA LEMM

Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów powstało w ramach realizacji projektu: Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności.
Na etapie składania wniosków o finansowanie projektu zaplanowano utworzenie w ramach Instytutu Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy dwóch laboratoriów: Laboratorium Inżynierii Powierzchni oraz Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów. Obydwa laboratoria, podobnie jak inne tworzone i modernizowane na pozostałych wydziałach Uczelni, mają w zamyśle służyć swoim zapleczem badawczym zainteresowanym przedsiębiorcom z regionu.
DSC00638Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów dysponowało do tej pory elipsometrem V-VASE (J.A.Woollam Co.) umożliwiającym badania w zakresie od bliskiej podczerwieni do ultrafioletu (2200-193 nm). W ostatnim kwartale 2012 roku zakupiony został elipsometr SENDIRA (SENTECH GmbH) poszerzający zakres widmowy o średnią podczerwień (do 25000 nm), dzięki czemu nasza Uczelnia oferuje obe cnie pomiary w najszerszym zakresie widmowym w Polsce. Pomiary elipsometryczne umożliwiają wyznaczanie własności optycznych różnych materiałów: metali, półprzewodników dielektryków, kompozytów, polimerów, struktur plazmonicznych i układów spintronicznych. Badania mogą obejmować zarówno materiały lite oraz cienkie i ultracienkie warstwy (w skali nanometrowej). Cenna w tym przypadku jest możliwość analizy zmian własności optycznych w wyniku starzenia, eksploatacji, czy zachodzących na powierzchni reakcji chemicznych. Technika elipsometrii znajduje coraz szersze zastosowanie w różnych gałęziach technologii i nauki, np.: podczas produkcji cienkich warstw. Ostatnio rośnie jej wykorzystanie w biologii i medycynie, a w nanotechnologii stała się standardową techniką badawczą. Wśród przedsiębiorców z naszego regionu badaniami tego rodzaju mogą być zainteresowani m. in. producenci absorberów solarnych, ogniw fotowoltaicznych, folii, pokryć wykończeniowych, itp.

LEMM-IMIF

Innym cennym nabytkiem Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów stał się skanujący mikroskop konfokalny LEXT OLS 4000 firmy Olympus umożliwiający dwuwymiarowe i trójwymiarowe obrazowanie powierzchni różnych materiałów z rozdzielczością rzędu 10 nm bez ograniczeń środowiskowych. Zaletą urządzenia jest możliwość pracy w trybie profilometru optycznego. Oprogramowanie pozwala na precyzyjną analizę uzyskanych obrazów (określenie wymiarów geometrycznych, parametrów chropowatości R i S wg norm PN-EN ISO 4287, PN-EN ISO 25178, grubości warstw).
DSC00592Lepszą zdolnością rozdzielczą cechuje się mikroskop sił atomowych Innova firmy Bruker. Umożliwia on obrazowanie i badanie topografii bardzo gładkich powierzchni. Mikroskopy te umożliwiają m.in. ocenę jakości wykonania detalu i mikrostruktury powierzchni.
Charakterystykę właściwości mechanicznych (twardość: HIT, HV oraz moduły elastyczności: EIT, E*IT) można uzyskać stosując mikrotwardościomierz firmy CSM Instruments. DSC00612Zautomatyzowane urządzenie zapewnia wykonywanie pomiarów zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 14577. Możliwe jest badanie materiałów twardych, jak i miękkich, zarówno litych, jak i warstw (grubość >1000 nm; np. farby, lakiery). Urządzenie jest wyposażone w trzy wymienne, certyfikowane wgłębniki: Vickersa, Berkovicha i Knoopa. Zautomatyzowany stolik umożliwia badanie jednorodności powierzchni, mikrowytrąceń i domieszek.
Przemysł zajmujący się obróbką metali, stopów, tworzyw sztucznych, kompozytów powinien być zainteresowany badaniami wpływu procesu technologicznego na jakość wykonania powierzchni oraz jej funkcjonalność.
Multidiagnostyczna analiza, jaką oferują laboratoria Instytutu Matematyki i Fizyki począwszy od wyznaczania składu chemicznego, właściwości optyczno-elektronowych i mechanicznych do obrazowania powierzchni próbek różnymi technikami, pozwala na kompleksowe badanie materiałów.

OFERTA LEMM

KONTAKT:

dr inż. Łukasz Skowroński
Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów
Instytut Matematyki i Fizyki
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 340 86 51, 792 50 36 18
lukasz.skowronski@utp.edu.pl
www.lemm.utp.edu.pl

=========================================
Łukasz Skowroński, PhD
Laboratory of Ellipsometry and Microstructure of Materials
Institute of Mathematics and Physics
UTP University of Science and Technology
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Phone: +48  52 340 86 51, +48 792 50 36 18
lukasz.skowronski@utp.edu.pl
www.lemm.utp.edu.pl