Skład osobowy:

prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk

dr Adam Dittmar-Wituski

dr Marek Trzcinski

mgr inż. Aleksandra Lewandowska

Laboratorium Inżynierii Powierzchni prowadzi badania w zakresie określania topografii, struktury oraz składu powierzchni i warstwy wierzchniej materiałów, takich jak metale, stopy metali, warstwy tlenkowe na powierzchni metali, półprzewodniki, materiały polimerowe, cienkie warstwy metali i półprzewodników. Analiza strukturalna dotyczy głównie materiałów krystalicznych i warstw epitaksjalnych. Badania te możliwe są dzięki zastosowaniu techniki dyfrakcji elektronów niskoenergetycznych (LEED).

Topografia powierzchni zarówno kryształów, polikryształów jak i ciał amorficznych badana jest za pomocą skaningowej mikroskopii tunelowej (STM). Ograniczeniem tej techniki jest fakt, iż badana warstwa powierzchniowa musi być przewodząca, ale metoda STM pozwala na uzyskanie trójwymiarowego odwzorowania powierzchni w przestrzeni prostej z rozdzielczością pojedynczych nm lub lepszą.

Badanie składu chemicznego powierzchni umożliwiają następujące techniki eksperymentalne: spektroskopia fotoelektronowa w zakresie promieniowania rentgenowskiego i ultrafioletowego (XPS / UPS), spektroskopia elektronów Augera (AES), Spektroskopia Prądu Całkowitego (TCS). Technika XPS dzięki charakterystycznym przesunięciom chemicznym obserwowanym w widmach pozwala dodatkowo na uzyskanie informacji na temat stanu chemicznego składników powierzchni próbki. Z kolei UPS umożliwia analizę stanów energetycznych poziomów walencyjnych. Analizę składu można rozszerzyć o warstwy podpowierzchniowe poprzez zastosowanie profilowania składu chemicznego z wykorzystaniem działa jonowego.

Wszystkie wymienione techniki eksperymentalne zaliczane są do ściśle powierzchniowych i funkcjonują w systemie połączonych komór próżniowych, umożliwiających bezpośredni transfer badanego materiału z jednej komory pomiarowej do drugiej. W skład stanowiska wchodzi również reaktor wysokociśnieniowy umożliwiający utlenianie, lub azotowanie powierzchni próbki w określonych warunkach temperatury i ciśnienia.

Z początkiem bieżącego roku Laboratorium Inżynierii Powierzchni wraz z Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów utworzyły wspólnie Centrum Inżynierii Powierzchni wchodzące w skład konsorcjum Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI).